FB
 
 
Pro uchazeče

Pro uchazeče

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Ředitel Střední odborné školy waldorfské, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje ve smyslu § 60 odst. 2 až 5 zákona č. 561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění 1. kolo přijímacího řízení do oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum. Ředitel školy dále stanovil jednotná kritéria pro přijetí do 1. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum pro školní rok 2019/20.

Přihlašování ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2019.

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vědomostí, dovedností a zájmů, jež jsou dobrým základem pro úspěšné studium.

Uchazeči budou přijímáni podle  § 60 d) školského zákona podle výsledků přijímací zkoušky konané formou jednotných testů (ředitel školy nestanovil školní přijímací zkoušku, která by doplňovala jednotnou přijímací zkoušku) a dalších skutečností, které osvědčují nabyté vhodné vědomosti, dovednosti a zájmy uchazeče.  

 Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium) pro školní rok 2019/20 

Ředitel školy podle § 60 odst. 2 až 5 školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění, rozhodl o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Kombinované lyceum 78-42-M/06 Kombinované lyceum) pro školní rok 2019/2020:

1. Jednotné přijímací zkoušky

Zkoušky budou mít dvě části, písemný test z jazyka českého a literatury a písemný test z matematiky. Písemný test z matematiky a jazyka českého a literatury bude konán dle jednotného zadání připravovaného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

V každé části - písemném testu z jazyka českého a literatury a písemném testu z matematiky může uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů. Maximální počet bodů za vykonané přijímací zkoušky je tedy 100.

2. Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny celkově 40 body takto:

Celkový průměr za každé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy do průměru 2,0 bude zhodnocen na čtyřicetibodové škále.  

3. Zhodnocení individuální účasti uchazeče na olympiádách a soutěžích:

a) za účast v okresním a vyšším kole matematické, fyzikální, chemické, biologické, dějepisné, zeměpisné společenskovědní, literární či jazykové soutěže 7 bodů.

b) za účast v krajském a vyšším kole uměleckých a sportovních soutěží 10 bodů.

c) za 1. až 3. místo v okresním a vyšším kole matematické, fyzikální, chemické, biologické dějepisné, zeměpisné, společenskovědní, literární či jazykové soutěže 12 bodů.

d) za 1. až 3. místo v krajském a vyšším kole uměleckých a sportovních soutěží 15 bodů.

 Uvedený počet bodů je maximální bez ohledu na počet soutěží. Do bodového hodnocení se započítává jen nejlepší dosažený výsledek ze všech oblastí. Nejvyšší počet dosažených bodů je 15.                   

Celkový nejvyšší počet bodů je po zhodnocení všech kritérií  155.

 Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem je po zhodnocení všech kritérií 38 bodů.

 Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 je 30.

 Uchazeč musí absolvovat přijímací zkoušky v rámci jednotné přijímací zkoušky. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 

Pokud se uchazeči nepodaří úspěšně dosáhnout nejnižší bodové hranice 38 bodů, nebude přijat ke studiu. Důvodem k nepřijetí může být též větší počet uchazečů. 

Pokud dojde k rovnosti bodů, zohledňuje se průměr z předchozího vzdělávání na více desetinných míst, dále pak součet dosažených bodů v testech z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury.


 

 

 

 

 

V Ostravě dne 31. 1. 2019                                                                           Mgr. Břetislav Kožušník

                                                                                                                          ředitel školy


 


 

 


 
 

Soubory ke stažení