FB
 
 
Pro uchazeče

Pro uchazeče

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do 4. ročníku oboru
78-42-M/06 Kombinované lyceum

Výsledky přijímacího řízení do 4. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum jsou v anonymizované podobě zveřejněny v souboru přiloženém na konci strany.

 

V Ostravě dne 9. 7. 2019                                                                       Mgr. Břetislav Kožušník

                                                                                                                   ředitel školy

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do 4. ročníku oboru
78-42-M/06 Kombinované lyceum

 

  1. Ředitel SOŠ waldorfské, Ostrava, p. o.  vyhlašuje v souladu s § 64 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení od 21. 6. 2019.
  2. 2.     Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 do oboru vzdělávání 78-42-M/06 Kombinované lyceum je 5.
  3. 3.     Přijímací zkoušky se nekonají.
  4. Základním kritériem pro 1. kolo přijímacího řízení je zhodnocení znalostí uchazeče z předchozího vzdělávání, a to z 2. pololetí 2. a 3. ročníku střední školy, z níž se hlásí. Zároveň: Uchazeč nesmí mít průměr známek z vybraných období vyšší než 3,00.
  5. 5.     Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny celkově 40 body takto - celkový průměr z průměru za každé 2. pololetí 2. a 3. ročníku střední školy do průměru 3,0 bude zhodnocen rovnoměrně na čtyřicetibodové škále.

  1. Celkový nejvyšší počet bodů je tedy 40. Při bodové shodě jsou použita pomocná kritéria. Tato pomocná kritéria budou využita pouze v případě, kdy bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí uchazečů jejich pořadí. Vyšší umístění získá uchazeč s lepším (tj. nižším) součtem známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (u dvou cizích jazyků je vybrán lépe hodnocený) v obou hodnocených obdobích.
  2. Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. 7. 2019. Přihláška musí být fyzicky doručena nejpozději tento den do 12:00 hodin.
  3. Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT. Nedílnou součástí přihlášky jsou ověřené kopie vysvědčení z 2. a 3. ročníku střední školy.
  4. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí či nepřijetí jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení.
  5. Nezbytnou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které jsou součástí školního vzdělávacího programu Waldorfské lyceum dle RVP 78-42-M/06 Kombinované lyceum, pokud je žák neabsolvoval v 2. a 3. ročníku střední školy. Jedná se o tyto předměty: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, základy společenských věd, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova, humanitní nebo technická specializace.

 

V Ostravě dne 21. 6. 2019                                                                     Mgr. Břetislav Kožušník

                                                                                                                   ředitel školy


 
 

Soubory ke stažení